EMRAT E GRAVE TË PEJGAMBERIT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË!

EMRAT E GRAVE TË PEJGAMBERIT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË!

1. Hatixhe, e bija e Huvejlidit, Allahu qoftë i kënaqur me të.2. Seuda, e bija e Zumah, Allahu qoftë i kënaqur me të 3. Aishe, e bija Ebu Bekër Sidikut, Allahu qoftë i kënaqur me të.4. Hafsa, e bija Omer ibën Hatabit, Allahu qoftë i kënaqur me të.5. Zejneb, e bija e Huzejmes, Allahu qoftë i kënaqur me të.6. Umu Seleme, Hind, e bija e Ebi Umeje, Allahu qoftë i kënaqur me të.7. Umu Habibe, Remletu, e bija e Ebu Sufjanit, Allahu qoftë i kënaqur me të.8. Xhuvejrije, e bija e Harithit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Emri i saj ishte Bereh, mirëpo i Dërguari i Allahut e emërtoi me emër tjetër: Xhuvejrije.9. Mejmune, e bija e Harith el Hilalije, Allahu qoftë i kënaqur me të.10. Safije, e bija e Hujej ibën Ahtab, Allahu qoftë i kënaqur me të.11. Zejneb, e bija e Xhehshit, Allahu qoftë i kënaqur me të.Nga arabishtja: Irfan JAHIU