Islam 

3 vepra që e fusin gruan në Xhenet

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Nëse gruaja i falë pesë namazet e detyrueshme, e agjëron muajin (e Ramazanit), e ruan nderin dhe i bindet bashkëshortit të saj, asaj i thuhet (në Ditën e Gjykimit): Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh.” E ka transmetuar imam Ahmedi (Allahu e mëshiroftë!) në “Musnedin” e tij me nr. 1660 dhe Et Taberani në “El Eusat” me nr. 4598. Shejh…

Lexo më shumë
Islam 

Si duhet të shpëtojë nga gjynahet e shumta

Një njeri bëri një gjynah të cilin e kujton vazhdimisht, në çdo orë, derisa gjendja e tij shpirtërore u rëndua dhe jeta iu errësua. Me çfarë e këshilloni njeriun e tillë? Përgjigjja: I them atij; mos e humb shpresën nga mëshira e Allahut, sepse Allahu e pranon pendimin e të devotshmëve. Nëse pendohesh, ndjen keqardhje për gjynahun dhe e përmisove bindjen tënde ndaj Zotit, atëherë Allahu do të ta pranojë ty pendimin, sado të mëdha qofshin gjynahet e tua. A nuk e di se pendimi nga (mohimi) është i pranuar…

Lexo më shumë
Islam 

Dobitë që përfiton nga përdorimi i misvakut

Përcillet nga Aishja – radijallahu anha – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:“ Misvaku është pastrim për gojën dhe kënaqësi për Zotin.”BuhariuNë këtë hadith tregohet se në pastrimin e gojës (me misvak apo çfarëdo mjeti tjetër) përfiton dy dobi: dynjaje: pastrami i gojës. ahireti: fitimi i kënaqësisë së Zotit.E tërë kjo mirësi dhe shpërblim i madh përfitohet me anë të një veprimi fare të thjeshtë, por shumë njerëz e neglizhojnë pastrimin e gojës së tyre, derisa kalojnë dy apo tre muaj pa e larë atë asnjëherë, ose nga…

Lexo më shumë
Islam 

Mbaji gjithmon me vete keto 4 keshilla madheshtore.

Umer bin Hatabi (Zoti qoftë i kënqur me të) i shkroi Ebu Musa el Eshariut duke i thënë: Dije se: 1) Fuqia e vërtetë në kryerjen e një pune është që punën e sotme të mos e lësh për nesër, sepse nëse i lini, do u grumbullohen dhe nuk do dini me cilën prej tyre të filloni, e në këtë mënyrë do humbisni një pjesë prej tyre. 2) Nëse jeni mes dy alternativave për të zgjedhur, ndërmjet dy veprave ku njëra ka të bëjë me këtë dunja dhe tjetra me…

Lexo më shumë
Islam 

Mbill miresi dhe miresite do te ndjekin ne kete bote dhe boten tjeter.

Ka thënë dijetari i nderuar, Muhammed Bin Salih El Uthejmin -Allahu e mëshiroftë-: “I logjikshmi kur lexon Kuranin (Fjalën e Allahut), do të shikoj dhe do të njohi vlerën e vërtete të kësaj bote, e cila nuk është gjë tjetër veçse vendmbjellja e Akhiretit (botës tjetër).Prandaj, shiko se çfarë ke mbjellë për boten tjeter. Nëse ke mbjellë mirësi, atëherë përgëzohu me të korra të kënaqshme, e nëse çështja është e kundërta e kësaj, atëherë e ke humbur këtë botë dhe botën tjetër”.  Shpjegimi i Rijadh Es Salihijn 3/358.

Lexo më shumë
Islam 

Mos u ul derisa ti falësh këto 2 rekate

Transmetohet nga Ebi Katade se ka thene: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thene: “Kur ndonjeri prej jush futet ne xhami, atehere mos te ulet derisa te fal dy rekate.” Buhariu, Muslimi, Ebu Daudi, Et-Tirmidhi etj. Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Keto dy rekate falen ne kohen kur futesh ne xhami.Fjala e tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kur ndonjëri prej jush futet ne xhami” eshte tekst i pergjithshem dhe nuk eshte i kufizuar me kohe.Prandaj ne cdo ore te dites apo te nates njeriu futet ne xhami mos te…

Lexo më shumë
Islam 

Deshira qe kishte Umer ibn Hatab

Nje dite, Umeri radijallahu anhu ishte ne mesin e shokeve te tij dhe u tha:Shprehni cfare do deshironit?Njeri nga ata tha: Do deshiroja te kisha kete shtepi plot me flori dhe ta jepja sadaka ne rruge te Zotit. Tjetri tha: Do deshiroja ta kisha kete shtepi plot me margaritare dhe perla dhe ta jepja sadaka ne rruge te Zotit.Umeri u Tha: Vazhdoni, shprehini deshirat që keni! Ata Thane: Nuk dime c`te themi tjeter o prijesi i besimtareve.Umeri radijallahu anhu tha: Ndersa une do te deshiroja te kisha prane vetes BURRA…

Lexo më shumë
Islam 

Veprat e ndaluara dhe të lejuara kur imami mban hutbe

Nuk i lejohet dëgjuesit të hutbes që t’i jap lëmoshë atij që këkron, ngase kërkuesi (lypësi) ka vepruar një vepër që s’duhet vepruar. Prandaj ai mos ta ndihmojë në atë që nuk lejohet. E ajo është të folurit gjatë kohës së hutbes.Sunet është dërgimi i salavateve për Profetin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur personi dëgjon të përmendet Profeti alejhis selam nga ana e hatibit. Por, ai nuk duhet ta ngrejë zërin në mënyrë që mos të bëhet pengesë (shqetësues) për të tjerët. Sunet është që ai të thotë “amin” kur…

Lexo më shumë
Islam 

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë:

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) thotë: “Erdhi një burrë i verbër te Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe i tha: ”O i Dërguari i Allahut! Unë nuk kam udhërrëfyes të më tregojë rrugën për në xhami dhe kërkoi ta lejonte të falej në shtëpi. Profeti në fillim e lejoi, por kur i verbëri po largohej, Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e thirri dhe i tha: “A e dëgjon thirrjen e ezanit për namaz?” Tha: “Po.” Atëherë Profeti i thotë:…

Lexo më shumë
Islam 

Si të shë rosh zemrën tënde

Për sa i përket mjekësisë së zemrave dhe shpirtit, kjo është një fushë tjetër e diturisë, për të cilën askush nuk mund të flasë ndryshe, por veçse nëpërmjet udhëzimit të sjellë nga profetët e Allahut. Ata janë burimi i vetëm i njohurive dhe i udhëzimit.Zemra bëhet më e mirë vetëm nëpërmjet njohjes së Zotit, Krijuesit të saj, nëpërmjet njohjes së emrave, cilësive, veprave, gjykimit dhe ligjeve të Tij. Që të jetë e shëndetshme, ajo duhet t’i japë përparësi dashurisë dhe kënaqësisë së Allahut të Lartësuar, të Vetmit të adhuruar me…

Lexo më shumë
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial