1. Home
  2. Islam

Kategori: Religjion

Si të shë rosh zemrën tënde

Si të shë rosh zemrën tënde

Për sa i përket mjekësisë së zemrave dhe shpirtit, kjo është një fushë tjetër e diturisë, për të cilën askush nuk mund të flasë ndryshe, por veçse nëpërmjet udhëzimit të sjellë nga profetët e Allahut.…

Read More
Cfarë duhet të bëj ai që humb namazin e Xhumasë ?Cfarë duhet të bëj?

Cfarë duhet të bëj ai që humb namazin e Xhumasë ?Cfarë duhet të bëj?

Pyetje: Nese dikush vjen diten e xhuma nderkohe qe namazi ka perfunduar, por aty sheh nje person te cilit i ka mbetur nje rekat pa falur dhe i bashkangjitet ne namaz, si duhet ta plotesoje…

Read More
A pranohet namazi ku ke papasterti ne rrobe?

A pranohet namazi ku ke papasterti ne rrobe?

Shejh AbdulAziz ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!): Kush falet duke pasur në trupin e tij ose në rroben e tij papastërti dhe nuk e mëson (kupton) këtë vetëm se pas mbarimit të namazit, namazi i…

Read More
Lutjet nga Kur’ani që ju qetësojnë shpirtin.

Lutjet nga Kur’ani që ju qetësojnë shpirtin.

Lutjet nga Kur’ani:– “Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve”. (El-A’raf: 23) – “O Zot, më fal…

Read More
Ç’thotë Kur’ani për gruan?!

Ç’thotë Kur’ani për gruan?!

Sa zhurmë ka bërë dita botërore e gruas në Evropë, Amerikë dhe shumë vende Arabe!Shiko çka ka thënë Islami për të drejtat e gruas, për përkujdesjen dhe nderimin e saj.Allahu ka thënë: “Edhe ato kanë…

Read More
Kush është njeriu më i dashur te Allahu?

Kush është njeriu më i dashur te Allahu?

Thotë Pejgamberi (alejhi salatu ue selam):“Njeriu më i dashur tek Allahu është ai që më së shumti bënë dobi (njerëzve); vepra më e dashur tek Allahu është që ta fusësh gëzimin në zemrën e muslimanit,…

Read More
Duaja për mbrojtjen e fëmijëve

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) bënte dua për Hasenin dhe Husejnin (radij-Allahu ‘anhuma):U’ijdhukuma bikelimatil-lahi et-tammeh, min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ‘ajnin lammeh. “U mbroj…

Read More
Një fjalë për të cilën të gjithë duhet ta lexojne

Një fjalë për të cilën të gjithë duhet ta lexojne

Një fjalë për të cilën të gjithë duhet ta lexojne Përmend imam Kurtubi në tefsirin e tij – një fjalë për të cilën të gjithë kemi nevojë – nga Ebu Zejd el Nehauij – dëgjoje…

Read More
Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik?

Profeti Muhamed thote:Ky është njeriu më fisnik? Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) e pyesin:“Cili është njeriu më…

Read More
2 nga mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët

2 nga mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët

2 nga mënyrat se si i mashtron shejtani besimtarët Mbreti i jobesimtarëve [shejtani] u thotë ushtarëve te vet; ‘’Ngrihuni drejt shtegut të gjuhës, sepse ai është shtegu më i madh dhe garancia e mbretit.Mbusheni me…

Read More