Thuaji këto sure nga 7 herë cdo ditë (shërohu nga shumë sëmundje)

Ilaci i mesyshit dhe sihrit Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet:
1. Suren Fatiha: 7 herë.2. Ajetul Kursin: 7 herë.3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë.4. Suren Kafirun: 7 herë.5. Suren Ihlas: 7 herë.6. Suren Felek: 7 herë.7. Suren Nas: 7 herë.
Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin e tij. Le të vepron kështu tri herë në ditë, në mëngjes dhe drekë dhe mbrëmje, duke sjellë çdo herë ujë të ri dhe duke i fry! Le të vepron kështu për tri ditë rishtazi duke qenë i bindur se Allahu është ai që shëron!Kush ka në trupin e tij mësysh, do t’i largohet nga trupi, dhe kush ka sihër në trupin e tij, do t’i shkatërrohet, kudo që është dhe sado që është i vjetër, me lejen e Allahut!!I.F.

Gazetari

Read Previous

Moderatori largon nga emisioni mysafirët pasi ata kishin ardhur me rroba plazhi…

Read Next

Kur dikush nga ju martohet, le të thotë: